Warunki usługi FieldBee

1. Strony

Niniejsze warunki korzystania z usługi (“Warunki”), wraz z polityką prywatności (dostępną tutaj www.fieldbee.com/pl/docs/privacy-policy-pl) (“Polityka Prywatności”) stanowią umowę między firmą eFarmer B.V., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Holandii, pod numerem Krajowej Izby Handlowej 61120901, z siedzibą główną przy Laan van Kronenburg 14, 1183 AS, Amstelveen, Holandia, zwana dalej “FieldBee”, a każdą osobą fizyczną lub prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z aplikacji (obejmujących zarówno wersje mobilne, jak i internetowe), a także wszystkich treści i rozwiązania typu Oprogramowanie jako Usługa (SaaS) związane z Usługą (zdefiniowaną poniżej), zwanej dalej “Klient”.

Zgadzając się na niniejsze Warunki, Klient zgadza się również z Polityką Prywatności.

Niniejsze Warunki i Polityka Prywatności (razem "Umowa") stanowią prawnie wiążącą umowę między Klientem a FieldBee.

2. Definicje

2.1. Minimalne Wymagania Systemowe – Dla optymalnej funkcjonalności Usługi prosimy o zapoznanie się z www.fieldbee.com w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących obsługiwanych przeglądarek, urządzeń, urządzeń peryferyjnych i ustawień sprzętowych.

2.2. Dane Klienta – Dane Klienta obejmują informacje generowane lub przetwarzane przez FieldBee w imieniu Klienta i przechowywane przez FieldBee. Te dane mogą obejmować informacje cyfrowe, takie jak dane rolnicze, liczby, tekst, grafikę, zdjęcia, dźwięk, wideo, oprogramowanie lub inne informacje.

2.3. Usługa – Usługa, zwana "FieldBee", to rozwiązanie Oprogramowanie jako Usługa (SaaS) przeznaczone dla platform mobilnych i internetowych, mające na celu ułatwienie zarządzania maszynami rolniczymi i rejestrowania danych dotyczących prac polowych dla rolników. Obejmuje aplikację FieldBee, która zawiera automatyczne aktualizacje i uaktualnienia, oraz jest dostępna poprzez smartfony, tablety i przeglądarki internetowe. Aplikacja FieldBee jest hostowana na serwerach utrzymywanych przez centrum danych Google Cloud w Belgii, co zapewnia bezpieczną transmisję danych od Klienta. Usługa korzysta z silnego szyfrowania 256-bitowego i standardowego certyfikatu WildCard SSL w celu zabezpieczenia danych podczas transmisji. Można uzyskać do niej dostęp wyłącznie za pośrednictwem internetu i aplikacji mobilnej, a świadczy się ją wyłącznie dla Klientów.

3. Rejestracja

Rejestracja do Usługi może być dokonana na stronie internetowej www.fieldbee.com lub za pośrednictwem sklepu Google Play Store. Korzystając z Usługi, Klient zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej Umowy, a okres obowiązywania Umowy rozpoczyna się w pierwszym dniu korzystania Klienta z Usługi

Po zarejestrowaniu, status Klienta pozostaje w mocy do momentu zdecydowania o wyrejestrowaniu się na stronie internetowej lub od daty zakończenia Umowy. Klient ponosi odpowiedzialność i ponosi opłaty za przesyłanie danych do FieldBee przez Usługę.

Klient gwarantuje, że informacje podane podczas rejestracji są dokładne, kompletne i będą utrzymywane w aktualnym stanie. Klient zgadza się, że udostępnione informacje mogą być wykorzystywane przez FieldBee zgodnie z Polityką Prywatności.

Każde konto jest przeznaczone dla jednego Klienta. Zakazane jest dzielenie jednego konta przez wielu Klientów.

4. Dane

4.1. Analiza danych i informacje statystyczne generowane przez Usługę opierają się na:

 1. Informacjach dotyczących korzystania otrzymanych od FieldBee.
 2. Informacjach niestandardowych, które Klient wysyła lub które są automatycznie generowane podczas korzystania z FieldBee.

4.2. Dane Klienta:

 1. Klient zachowuje pełne własnościowe prawa do swoich danych przez cały czas trwania Umowy.
 2. Klient udziela zgody FieldBee na przechowywanie lub przetwarzanie swoich danych na serwerach FieldBee w okresie obowiązywania Umowy. Informacje identyfikujące Klienta nieosobowo mogą być przechowywane na serwerach FieldBee przez czas nieokreślony, zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Klient przyznaje FieldBee prawo do korzystania z danych Klienta w celu świadczenia Usługi i jej doskonalenia przez czas nieokreślony.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, wiarygodność, odpowiedniość i prawa autorskie wszystkich danych Klienta.
 5. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie archiwum lub kopii zapasowej wszystkich danych Klienta. Przechowywanie danych Klienta odbywa się na zasadzie najlepszych intencji.
 6. Dane Klienta mogą być przechowywane przy użyciu usługodawców zewnętrznych i serwerów osób trzecich.
 7. FieldBee nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta, niezależnie czy spowodowaną przez FieldBee czy przez dostawcę usług osób trzecich.
 8. FieldBee nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie, poprawienie, zniszczenie, utratę, naruszenie lub niezdolność Usługi do przechowywania danych Klienta.
 9. FieldBee nie ujawni danych Klienta, chyba że wymaga tego prawo lub nakaz sądowy.
 10. FieldBee może uzyskiwać dostęp do danych Klienta w celu rozwiązania problemów związanych z usługą lub technicznych, lub w celu doskonalenia Usługi.
 11. FieldBee zastrzega sobie prawo do ustanowienia maksymalnych limitów przepustowości, przechowywania danych i transmisji danych.

4.3. Dostęp

 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, FieldBee udziela Klientowi ograniczonej, osobistej, nieekskluzywnej, nieprzenoszalnej, w pełni odwoływalnej i niepodlegającej sublicencji licencji do pobierania i korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem, autoryzowany i dozwolony. Licencja ta ulegnie z mocy prawa zakończeniu na koniec Umowy.
 2. Modyfikowanie, rozpowszechnianie nieautoryzowanym stronom, inżynieria wsteczna lub inne korzystanie z Usługi w sposób nie wyraźnie autoryzowany przez FieldBee w niniejszych Warunkach jest ścisłe zabronione.
 3. Dostęp do Usługi może różnić się pod względem prędkości i jakości oraz jest uzależniony od czynników poza kontrolą FieldBee, w tym zdarzeń siły wyższej. Siła wyższa obejmuje między innymi: awarię wewnętrznej infrastruktury IT i połączenia internetowego Klienta, zakazy kontrolowane przez rząd dotyczące internetu lub witryn internetowych, sytuacje nagłe, awarie usług osób trzecich, problemy z transmisją, problemy lub ograniczenia sprzętowe lub sieciowe oraz zakłócenia lub siłę sygnału.
 4. FieldBee nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu lub ograniczony dostęp do Usługi.
 5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy na piśmie, jeśli sytuacja siły wyższej utrzymuje się przez ponad 60 dni. W takim przypadku to, co zostało już wykonane na mocy Umowy, będzie płatne proporcjonalnie, bez względu na to, czy strony coś sobie jeszcze winią.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do Usługi i natychmiastowe zgłaszanie FieldBee wszelkich nieautoryzowanych dostępów.

4.4. Retencja i przechowywanie logów

 1. FieldBee może monitorować, przeglądać, przechowywać i ujawniać informacje w celu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami oraz procesami sądowymi.
 2. Osobiste dane rejestracyjne Klienta będą przechowywane przez FieldBee do momentu usunięcia konta. Po usunięciu, FieldBee może usunąć wszystkie dane Klienta po piętnastu (15) dniach bez powiadomienia. Usuniętych danych nie można odzyskać.
 3. Informacje o Kliencie (firmie), w tym nazwa, adres, e-mail, lokalizacja, numer VAT oraz informacje o karcie kredytowej lub innych metodach płatności, mogą być rejestrowane w trakcie trwania Umowy. Ciasteczka są używane do prawidłowego funkcjonowania Usługi. Klient potwierdza i zgadza się na użycie ciasteczek w Usłudze. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

4.5. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

 1. Klient zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Usługi.
 2. Klient zgadza się nie podejmować działań, które mogłyby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub upośledzić Usługę, serwery FieldBee lub jakiekolwiek własności osób trzecich.
 3. Klient zgadza się nie gromadzić, przechowywać ani nie używać informacji o innych osobach do niechcianej lub nieautoryzowanej komunikacji.
 4. Klient zgadza się nie uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do serwerów FieldBee, innych klientów ani systemów lub sieci komputerowych.
 5. Klient zgadza się nie angażować w działania oszczercze, obraźliwe, nękające, groźne lub nielegalne.
 6. Klient zgadza się nie publikować, rozpowszechniać ani nie szerzyć nieodpowiednich, bluźnierczych, oszczerczych, naruszających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub nielegalnych treści lub informacji.
 7. Klient zgadza się nie pozyskiwać treści FieldBee w sposób naruszający prawa własności intelektualnej.

5. Oprogramowanie

5.1. Cena

 1. Szczegóły dotyczące cen usług FieldBee można znaleźć na www.fieldbee.com.
 2. FieldBee może zwiększyć ceny w dowolnym momencie. Klienci zostaną poinformowani co najmniej na miesiąc wcześniej, i mają możliwość zakończenia usługi w ciągu jednego miesiąca od ogłoszenia podwyżki cen.

5.2. Płatność

Wszystkie opłaty abonamentowe są płatne z góry. Płatności będą przetwarzane przez wyznaczonego przez FieldBee dostawcę bramek płatności. Po zakończeniu ustalonego okresu, umowa nie będzie automatycznie odnawiana; będzie wymagać ponownego zakupu w celu przedłużenia abonamentu. Klienci otrzymują powiadomienie przed zakończeniem terminu abonamentu, przypominające o ponownym zakupie.

Wszystkie stosowne opłaty za usługi są w EURO i nie zawierają podatku od sprzedaży. Klienci są odpowiedzialni za wszystkie opłaty abonamentowe i inne opłaty oraz podatki związane z korzystaniem z usług. Nie będzie udzielana żadna refundacja ani kredyt za tymczasową niekorzystanie lub niedostępność usługi lub (wczesne) zakończenie umowy.

5.3. Okres subskrypcji

Okres subskrypcji rozpoczyna się od daty płatności i trwa przez określony czas, zależnie od wybranego planu subskrypcji.

5.4. Okres próbny

Okres próbny trwa 14 dni od daty aktywacji subskrypcji.

W trakcie okresu próbnego subskrybenci mają dostęp do wszystkich funkcji zawartych w wybranym planie subskrypcji.

Po zakończeniu okresu próbnego rozszerzona funkcjonalność zostanie automatycznie zablokowana, subskrybent powinien aktywować subskrypcję, dodając klucz licencyjny.

Subskrybenci otrzymają powiadomienie przed zakończeniem okresu próbnego, przypominające o zbliżającym się rozpoczęciu rozliczeń.

5.4.1. Anulowanie w okresie próbnym

Klienci mają prawo anulować subskrypcję w dowolnym momencie w okresie próbnym, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

5.4.2. Kontynuacja korzystania po okresie próbnym

Jeśli subskrybenci nie zdecydują się anulować subskrypcji przed zakończeniem okresu próbnego, zostaną automatycznie zapisani do płatnego planu subskrypcji, a rozliczenia zostaną odpowiednio zainicjowane.

5.4.3. Informacje rozliczeniowe

Klienci muszą podać ważne informacje rozliczeniowe w trakcie okresu próbnego, które zostaną użyte do zainicjowania rozliczeń w momencie rozpoczęcia płatnej subskrypcji.

5.5. Ograniczenia

 1. Korzystanie z nieobsługiwanego sprzętu odbywa się na ryzyko Klienta, a FieldBee nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z nieobsługiwanego sprzętu.
 2. Klient nie może kopiować, modyfikować, łączyć, sublicencjonować, rozpowszechniać, sprzedawać, ponownie sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, udostępniać, pożyczać, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać Usługi.
 3. Klient nie może próbować uzyskiwać lub czerpać informacji z Usługi za pomocą nieautoryzowanych środków.

5.6. Własność intelektualna

 1. Klient przyznaje, że Usługa i związane z nią prawa własności intelektualnej należą do FieldBee.
 2. Korzystanie z jakiegokolwiek materiału objętego prawami własności intelektualnej FieldBee jest zabronione, chyba że otrzymałeś wyraźną pisemną zgodę od FieldBee. Nic zawarte w Usłudze lub związane z nią w niniejszych Warunkach nie będzie interpretowane jako przyznanie, w sposób dorozumiany lub inny, jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej FieldBee.
 3. FieldBee może korzystać z znaku towarowego i/lub nazwy handlowej Klienta w celach promocyjnych, chyba że uzgodniono inaczej.
 4. Wszystkie znaki towarowe zawarte w Usłudze są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi FieldBee, chyba że wskazano inaczej.

5.7. Oprogramowanie osób trzecich

 1. Klient przyznaje, że działanie Usługi może wymagać użycia określonego oprogramowania osób trzecich. Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie ważnych licencji na to oprogramowanie na własny koszt.
 2. FieldBee może dostarczać treści należące do osób trzecich lub linki prowadzące do stron internetowych osób trzecich. FieldBee nie ponosi odpowiedzialności za dostępność treści dostarczanych przez osoby trzecie, ponieważ nie są one pod kontrolą ani nadzorem FieldBee, i mogą obowiązywać różne warunki użytkowania i polityki. Dostęp Klienta za pośrednictwem Usługi do jakiejkolwiek witryny, usługi lub treści dostarczanej przez osoby trzecie nie wskazuje na żadne związki między FieldBee a takimi osobami trzecimi.

6. Zakończenie i zwroty

6.1. Zakończenie

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe zakończenie Umowy. Zakończenie Umowy można dokonać w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z naszym wsparciem za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Klient może wyrejestrować się w dowolnym momencie bez żadnych opłat administracyjnych, co skutecznie zakończy Usługę i Umowę.
 3. FieldBee ma prawo w każdym momencie zawiesić lub zakończyć Umowę lub zamknąć konto Klienta i odmówić wszelkiego obecnego i przyszłego korzystania oraz świadczenia Usług z jakiegokolwiek powodu. Zakończenie Umowy może skutkować dezaktywacją lub zablokowaniem konta Klienta. Należności zaległe pozostają płatne po zakończeniu.
 4. Zwrot środków z tytułu obciążenia karty kredytowej nie kończy Umowy ani nie zwalnia Klienta z obowiązków płatniczych.

6.2. Brak zwrotów

FieldBee utrzymuje politykę braku zwrotów za swoje Usługi ze względu na charakter Usługi. Klientom zaleca się upewnienie, że Usługa spełnia ich potrzeby przed zarejestrowaniem się. Nie będzie udzielana żadna refundacja ani kredyt za tymczasową niekorzystanie lub niedostępność Usługi lub (wczesne) zakończenie Umowy.

Firma nie zapewnia zwrotu niewykorzystanej części okresu subskrypcji po anulowaniu. Jednak treści dostępne za pośrednictwem subskrypcji są udostępniane użytkownikowi do końca tego okresu.

7. Gwarancja

7.1. Gwarancja

 1. FieldBee będzie podejmować komercyjnie uzasadnione wysiłki, aby utrzymać Usługę dostępną do użytku oraz odpowiednio zabezpieczoną; jednakże Usługa jest dostarczana "TAKA JAKA JEST" i "TAKA JAK DOSTĘPNA". Korzystanie z Usługi odbywa się zatem na koszt i ryzyko Klienta.
 2. FieldBee nie może zagwarantować, że (i) Usługa spełni konkretne potrzeby jakiegokolwiek konkretnego Klienta, (ii) Usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów, (iii) wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z Usługi, będą dokładne, kompletne i niezawodne, (iv) jakość Usługi świadczonej Klientowi przez FieldBee lub jakiekolwiek inne informacje lub inne materiały dostarczone za pośrednictwem Usługi, spełnią oczekiwania Klienta, i (v) wszelkie błędy lub wady w Usłudze zostaną poprawione.

7.2. Gwarancja zwolnienia od odpowiedzialności

Klient zobowiązuje się do zwolnienia FieldBee oraz, jako nieodwołalne postanowienie dla osób trzecich, jego spółki zależne, dyrektorów, urzędników i pracowników od wszelkich szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym rozsądnych opłat prawnych), wynikających z korzystania przez Klienta z Usługi.

7.3. Odpowiedzialność

 1. FieldBee nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe, specjalne, wzorcowe, karygodne ani skutki szkód, w tym utraty zysków, przychodów, oszczędności czy danych (nawet jeśli takie straty i/lub wzrosty są przewidywalne lub zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód).
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz poleganie na niej, nawet jeśli dostarcza błędnych informacji lub wyników.
 3. Całkowita odpowiedzialność FieldBee z tytułu przypisanego nieprawidłowego wykonania Umowy lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej jest ograniczona do: (i) naprawy, uaktualnienia lub w inny sposób poprawy wydajności Usługi w celu rozwiązania problemów z wydajnością lub odszkodowania za bezpośrednie straty, a takie odszkodowanie nie przekroczy łącznej kwoty ostatniej rocznej opłaty (bez VAT) faktycznie zapłaconej przez Klienta FieldBee, poprzedzającej incydent szkodowy, według uznania FieldBee.
 4. W żadnym przypadku FieldBee, jego spółki zależne, dyrektorzy, urzędnicy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wtórne czy przypadkowe szkody ani za jakiekolwiek inne straty czy szkody wszelkiego rodzaju, nawet jeśli zostali o tym poinformowani, i niniejsza klauzula 7.1 stanowi nieodwołalne postanowienie na rzecz tych stron.
 5. Wyłączenia i ograniczenia określone w tym paragrafie lub gdziekolwiek indziej w niniejszej Umowie przestają obowiązywać, jeśli i o ile szkoda jest wynikiem zamiaru lub lekkomyślności ze strony kierownictwa FieldBee.

8. Usługa i wsparcie

8.1. Usługa i wsparcie

 1. W trakcie trwania Umowy usługa i wsparcie są świadczone bez dodatkowych kosztów.
 2. FieldBee stara się, aby Usługa była dostępna 24/7, z wyjątkiem planowych lub nieplanowanych prac konserwacyjnych. Planowane prace konserwacyjne będą komunikowane co najmniej na 7 dni przed terminem. W ramach swoich usług FieldBee stara się naprawiać błędy i awarie oraz wprowadzać ulepszenia w Usłudze w celu maksymalizacji satysfakcji użytkowników. Może to skutkować czasowymi przerwami, w takim przypadku FieldBee nie będzie zawdzięczać żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich, a FieldBee nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tymczasowego przerwania.

8.2. Powiadomienia

Usługa może wysyłać alert lub powiadomienia za pośrednictwem usługi osób trzecich. Powodzenie powiadomień zależy od czynników takich jak dostępność osób trzecich, łączność lub sieć.

8.3. Opinie/zapytania o funkcje

FieldBee może zapraszać Klientów do udzielania opinii lub zgłaszania żądań funkcji. Wszystkie udostępnione informacje powinny być własnością Klienta i nie naruszać praw osób trzecich. Możliwe pytania o wsparcie i/lub zapytania od Klienta mogą być przechowywane w systemach osób trzecich.

9. Bezpieczeństwo i hasła

FieldBee stara się chronić dane Klienta, ale nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp, naruszenia czy utratę danych.

Klient musi wybierać bezpieczne dane logowania i natychmiast zgłaszać wszelki nieautoryzowany dostęp.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania mające miejsce w trakcie trwania Umowy.

10. Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady oraz informacje, jakie są zbierane i przetwarzane od Klienta.

11. Przeniesienie

W przypadku przejęcia przez FieldBee przez trzecią stronę lub połączenia z nią, FieldBee może przenieść Umowę oraz swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na nową jednostkę korporacyjną, która będzie związana tymi samymi prawami i obowiązkami, a Klient wyraża z góry zgodę na takie przeniesienie.

12. Różne

Klient uznaje, że Usługa (w tym np. kod źródłowy, algorytmy matematyczne, metody przetwarzania, projekt, wyniki testów wydajnościowych lub inne miary związane z wydajnością) stanowi cenne tajemnice handlowe FieldBee. Klient zgadza się zachować wszystkie te informacje oraz informacje udostępnione w trakcie Umowy w ścisłej poufności i nie będzie ujawniać informacji, chyba że informacja ta znajduje się w domenie publicznej lub ujawnienie jest obowiązkowe zgodnie z prawem.

W przypadku sporu zastosowanie ma prawo holenderskie, a sądem właściwym jest sąd rejonowy w Amsterdamie, w Holandii, chyba że inny sąd ma jurysdykcję. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

Skontaktuj się z nami