Polityka Gwarancji

1. WSTĘP

Polityka Gwarancji firmy eFarmer B.V. precyzuje nasze zobowiązanie do świadczenia wysokiej jakości produktów/usług oraz warunki, na jakich udzielane są gwarancje naszym klientom. Celem tej Polityki jest budowanie zaufania naszych Klientów (Resellerów) oraz wyjaśnienie warunków naszych programów gwarancyjnych.

2. CEL

Celem tej Polityki jest zdefiniowanie zakresu gwarancji udzielanych przez eFarmer; sprecyzowanie warunków, na jakich gwarancja jest obowiązująca; oraz nakreślenie procedur, jakie mają zastosowanie w przypadku zgłaszania gwarancji przez Klientów (Resellerów).

3. ZAKRES GWARANCJI

eFarmer stoi za jakością i trwałością naszych produktów. Nasza gwarancja zapewnia, że twoja satysfakcja jest naszym priorytetem, i jesteśmy zobowiązani do rozpatrywania wszelkich problemów gwarancyjnych, jakie mogą pojawić się po dokonaniu zakupu.

eFarmer pokrywa wady materiałowe i wykonawcze podczas normalnego użytkowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów wynikających z wad produkcyjnych, Klienci (Resellerzy) mają prawo do naprawy lub wymiany produktu.

Gwarancja nie obejmuje (i) szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania (użycia Produktu inaczej niż zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami eFarmera lub instrukcją użytkownika), (ii) zaniedbań, wypadków; (iii) modyfikacji, zmian, lub napraw Produktu dokonanych przez osobę inną niż eFarmer lub osobę upoważnioną przez eFarmer, (iv) niewywiązania się przez Resellera, klienta lub inną stronę trzecią z wymogów dotyczących środowiska i przechowywania Produktu określonych przez eFarmera; (v) normalnego zużycia, (vi) szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, (vii) kradzieży lub utraty produktu, (viii) użycia Produktu w połączeniu z urządzeniami lub produktami firm trzecich, które nie zostały dostarczone lub zalecone przez eFarmera.

Gwarancja nie obejmuje również (ix) żadnych wydatków poniesionych przez Resellera lub resellera Resellera, w tym kosztów pracy poniesionych przez Resellera lub resellera Resellera.

4. OKRES GWARANCJI

4.1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wysyłki produktu do końcowego klienta.

eFarmer zastrzega sobie prawo do żądania od Oficjalnego Partnera Sprzedaży potwierdzenia daty zakupu przez końcowego użytkownika. Jeśli taki dowód nie zostanie dostarczony, okres gwarancji rozpoczyna się od daty wysyłki produktu przez eFarmera.

Poszczególne komponenty podlegają różnym okresom gwarancji:

 • Silnik Power Steer: 1 rok gwarancji
 • Kontroler ABS: 2 lata gwarancji
 • Tablety: 1,5 roku gwarancji
 • Kable i inne podzespoły: 6 miesięcy gwarancji

Produkty muszą zostać odesłane do eFarmera nie później niż 14 dni po otrzymaniu autoryzacji zwrotu od naszego działu obsługi klienta.

4.2. Status gwarancji produktów, które zostały naprawione na gwarancji, jest następujący:
 • Jeśli pozostały okres gwarancji naprawionego produktu wynosi mniej niż 6 miesięcy, rozszerzamy nasze pokrycie gwarancji do łącznego okresu 6 miesięcy od daty naprawy.
 • Jeśli pozostały okres gwarancji naprawionego produktu przekracza 6 miesięcy, warunki gwarancji pozostają niezmienione.

5. ŚRODKI KORYGUJĄCE

Wyłączna odpowiedzialność eFarmera oraz wyłączne środki zaradcze Klienta (Resellera) za każde naruszenie niniejszej gwarancji, eFarmer, według własnego uznania i na swój koszt, naprawi lub wymieni Produkt lub jego części, jeśli zostanie to potwierdzone przez eFarmer.

5.1. Naprawa Produktu:

Jeśli Produkt nadal znajduje się w okresie gwarancji i występują jakiekolwiek wady lub awarie, eFarmer bezzwłocznie naprawi Produkt bez żadnych kosztów dla Klienta (Resellera), jednak Klient (Reseller) ponosi koszty wysyłki do centrum naprawczego.

Produkty naprawione na gwarancji zostaną zwrócone do Klienta (Resellera) bez dodatkowych opłat.

Naprawy produktów poza okresem gwarancji będą przeprowadzane według obowiązującej wówczas stawki eFarmera, która może ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastosowanie znajdą minimalne opłaty. Klient (Reseller) ponosi wszystkie koszty wysyłki.

W trakcie procesu naprawy wykorzystujemy nowe lub używane wysokiej jakości części zamienne.

5.2. Wymiana Produktu:

W pewnych okolicznościach, gdy wada lub awaria nie mogą zostać odpowiednio usunięte poprzez naprawę, eFarmer oferuje opcję wymiany Produktu.

Wymienione Produkty mogą składać się z nowych, używanych lub wcześniej zainstalowanych komponentów. Wymienione Produkty lub ich części będą objęte gwarancją przez pozostały okres oryginalnej gwarancji lub przez sześć (6) miesięcy, w zależności od tego, co jest dłuższe.

Wszystkie Produkty lub ich części, które zostaną wymienione, stają się własnością eFarmera.

eFarmer nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, firmware, informacje ani dane pamięci Resellera, użytkownika końcowego lub jakiejkolwiek trzeciej strony zawarte, przechowywane lub zintegrowane z jakimkolwiek Produktem odesłanym do eFarmera w celu naprawy, bez względu na to, czy jest to na gwarancji, czy nie.

6. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

Aby złożyć roszczenie gwarancyjne, klient (Reseller) musi:

 • Skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w okresie gwarancji:

  1. poprzez wysłanie e-maila na adres eFarmera: support@fieldbee.com;
  2. poprzez wysłanie wiadomości na Whatsapp, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-18:00 (CEST) pod numery: +38 050 224 87 22 (obsługa klienta), +48 600 171 635 (obsługa dealera).

  Może być wymagane przedstawienie dowodu zakupu (faktury) oraz szczegółowego opisu problemu.

 • Otrzymać numer RMA zgodnie z procesem określonym w Procesie Zwrotu.

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać nazwę i adres Klienta (Resellera, jeśli dotyczy), oraz numer seryjny części i komponentów podlegających naprawie lub wymianie.

Po wydaniu numeru RMA, zespół wsparcia eFarmera dostarczy Klientowi (Resellerowi) adres oraz wszelkie instrukcje i niezbędne dokumenty celne do zwrotu Produktów.

Jeśli produkty zostaną odesłane niezgodnie z opisanym procesem, wszelkie związane z tym koszty celnego zostaną poniesione przez Klienta lub Resellera.

7. Proces Rozwiązania:

 • Po otrzymaniu ważnego zgłoszenia gwarancyjnego ocenimy sytuację i udzielimy odpowiednich instrukcji dotyczących naprawy lub wymiany.
 • Produkty niezwrócone w ciągu 30 dni od daty wystawienia numeru RMA nie będą akceptowane.
 • Jeśli po inspekcji przeprowadzonej przez eFarmer część objęta numerem RMA zostanie uznana za wadliwą, roszczenie gwarancyjne zostanie zatwierdzone. Jeśli część objęta numerem RMA zostanie uznana przez eFarmer za niewadliwą, roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucone, a Klient (Reseller) otrzyma fakturę za poniesione koszty pracy.

8. ZWROTY PO ZAKOŃCZENIU OKRESU GWARANCYJNEGO:

Dla produktów poza okresem gwarancji obowiązują standardowe zasady zwrotów i napraw. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie związane z nimi koszty. Naprawy poza okresem gwarancji są wysyłane dopiero po otrzymaniu pełnej płatności przez eFarmer.

Produkty lub ich części, które zostaną odesłane do eFarmer i które eFarmer uzna za niewadliwe, zostaną zwrócone do Resellera w ciągu dwóch (2) tygodni od daty otrzymania Produktu lub jego części przez eFarmer.

W eFarmer B.V. jesteśmy oddani świadczeniu wyjątkowej obsługi klienta i zapewnianiu Państwa pełnej satysfakcji z naszych produktów. Nasze zasady gwarancji i środki naprawcze odzwierciedlają nasze zaangażowanie w poparcie jakości i niezawodności naszych ofert. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy objęte naszą gwarancją, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta, który zapewni szybką pomoc.

Skontaktuj się z nami